สมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย

ร่วมฉลอง ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย

ด้วย พญามังราย ได้ก่อตั้งเมืองเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 1805 และได้ดำเนินราโชบายรวมหัวเมืองน้อยใหญ่ในล้านนาที่แยกกันปกครองให้เป็นปึกแผ่น เพื่อให้ความผาสุกของอาณาประชาราช ซึ่งนับได้ว่าเมืองเชียงรายมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวเชียงราย ดังนั้นจังหวัดเชียงราย ร่วมกับทุกภาคส่วน จึงกำหนดจัดงานฉลองครบรอบ 750 ปี ในพุทธศึกราช 2555 เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความรัก หวงแหนต่อมาตุภูมิ ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการ คณะสงฆ์ ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ิสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเมืองเชียงรายเนื่องในโอกาสดังกล่าว จังหวัดเชียงราย จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมงานการจัดงาน 750 ปี เมืองเชียงราย ขึ้นโดยมีสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นฝ่ายเลขา เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช ( พญามังรายมหาราช ) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย