คณะที่ปรึกษา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาเชียงราย
 5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 6. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย
 7. ผศ.ดร. สมพล ชื่นธีระวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

ที่ปรึกษาฝ่ายองค์กรภาครัฐ

 1. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
 2. ผอ.ททท.สนง.เชียงราย
 3. ผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
 4. สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 5. ผอ.การท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
 6. ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
 7. ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย

ที่ปรึกษาฝ่ายองค์กรภาคเอกชน

 1. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
 2. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย
 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
 4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย
 5. ผอ.สนง.ประสานงานการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 6. ผอ.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเชียงราย
 7. นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 8. ระธานชมรมสถานนีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

 1. รศ.ดร.ปรีชา อุปคโยคิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 2. ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 3. ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 5. ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 6. ดร.นาวิน พรหมใจสา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 7. ดร.สุนทร คล้ายอำ มหาวิทยาลัยพะเยา
 8. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตระ มหาวิทยาลัยพะเยา
 9. ดร.กันตยา สุวรรณ นักวิชาการอิสระ
 10. ผศ.เฉลิมชัย คำแสน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 11. อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 12. คุณชลิดา ศรีสุข ผจก.หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่ปรึกษาฝ่ายภาคประชาชน

 1. คุณเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสมาชิวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย
 2. รศ.นพ.มุนี เศรษฐบุตร ม่อนไม้หอม รีสอร์ท
 3. คุณวิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา อดีตผู้ว่าการโรตารี่ภาค 3360
 4. คุณนรรัตน์ สุวรรณ ไร่เคียงดาว รีสอร์ท
 5. อาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะชัย พิพิธภัณฑ์อูบคำ
 6. คุณคำจันทร์ ยาโน สล่าเชียงราย
 7. อาจารย์ฉลอง พินิจสุวรรณ หอศิลป์ไตหยวน
 8. คุณกก ชวรางกูร บ้านสุวรรณยา

Comments are closed.